Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door ToekomstNu B.V, handelend onder Elkenain gevestigd te Nieuwegein aan de Van Halllaan 15, 3431BW, AFM-nummer 12008699, hierna te noemen: Elkenain, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van ToekomstNu B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor ToekomstNu B.V. werkzaam zijn.

De wederpartij van ToekomstNu B.V. is degene aan wie ToekomstNu B.V. enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Elkenain gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Elkenain gesloten overeenkomsten waarbij Elkenain zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Elkenain zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
 • 1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Elkenain slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Elkenain en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • 1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

 • 2.1. Offertes en tarieven van Elkenain zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder of onszelf daar waar het gaat om zaken als trainingen, workshops en consultancy.
 • 2.2. Aan Elkenain verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Elkenain , niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 • 2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Elkenain een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Elkenain is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 • 2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Elkenain heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Elkenain heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Elkenain wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Elkenain heeft bereikt.
 • 2.5. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Elkenain verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Elkenain gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Elkenain het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 • 2.6 Mocht een aankoop plaatsvinden zonder persoonlijke tussenkomst van een (een medewerker van) Elkenain, dan is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing. Binnen deze termijn kan in een dergelijke situatie zonder opgave van reden van de aankoop worden afgezien. Voor consumenten geldt dat ook met persoonlijke tussenkomst van (een medewerker van) Elkenain er een herroepingsrecht van 14 dagen is.

Artikel 3: Trainingen

 • 3.1 Elkenain biedt de volgende trainingen aan:
  • training Meester over jouw geld;
  • in company;
  • trainingen met open inschrijving.
 • 3.2 De training ‘Meester over jouw geld’ dient in z’n totaliteit vooraf aan de training voldaan te worden indien de training door een rechtspersoon is geboekt. Voor overige deelnemers geldt dat de kosten maandelijks op voorhand voldaan dienen te worden. Tot twee weken na het afsluiten kan deze kostenloos worden ontbonden.
 • 3.3 Voor in company trainingen geldt dat Elkenain de kosten achteraf in rekening brengt middels een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden.
 • 3.4 Voor de training met open inschrijving, waarbij deelnemers zich via de website van Elkenain inschrijven, geldt dat de kosten per deelnemer vooraf voldaan dienen te worden. Annulering kan wel kostenloos tot twee weken na het afsluiten.
 • 3.5 Verdere informatie over betalingsvoorwaarden zijn te vinden in de offerte dan wel op de website indien het om een open inschrijving gaat.
 • 3.6 De opdracht voor het geven van de desbetreffende training dient niet persoonlijk te worden verricht. Het is mogelijk dat Elkenain een vervanger regelt met vergelijkbaar niveau.
 • 3.7 Elkenain neemt klachten en meldingen ten aanzien van haar trainingen uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over de trainingen kan er contact worden opgenomen met Elkenain.
 • 3.8 Op klachten over de trainingen zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst gereageerd worden.
 • 3.9 Elkenain voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde.
 • 3.10 Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een training kunnen van tijd tot tijd wisselen. Elkenain is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1 Het is Elkenain toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
4.2 Voor zover Elkenain bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Elkenain is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
4.3 Elkenain is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Elkenain wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. De betalingsvoorwaarden gelden zoals vermeld in de offerte of zoals op de website indien de inschrijving voor een training via de website is gedaan. Voor een inschrijving via de website geldt dat de kosten worden voldaan door het gehele bestelproces te doorlopen.
5.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Elkenain is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Elkenain beïnvloeden.
5.3 Indien het aanbod wordt aanvaard voor de training, financiële coaching of consultancy ontstaat direct een betalingsverplichting voor opdrachtgever. Overige betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Elkenain voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte bedragen tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Elkenain , afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, de afgenomen trainingen en of consultancy.
5.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Elkenain gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Elkenain uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
5.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Elkenain te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
5.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Elkenain aanleiding geeft, is Elkenain bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de opdracht door of namens Elkenain ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot trainingsmateriaal, flyers en e-learningmodules, berusten bij Elkenain en/of door haar ingeschakelde derden.
6.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroeplijk gebruiksrecht om de materialen te gebruiken voor persoonlijke of zakelijke doeleinden.
6.3 Ter beschikking gestelde materialen mogen door opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van Elkenain verveelvoudigd en gedeeld worden met derden die geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Na de training mogen de Materialen behouden worden als naslagwerk.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden

7.1 Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels een e-mailbericht naar info@toekomstnu.nl.
7.2 Alle trainingen, financiële coachingssessies en adviessessies kunnen tot twee (2) weken na het boeken kosteloos geannuleerd worden.
7.3 Bij annulering van trainingen door opdrachtgever tot twee (2) maanden voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 10% van het cursusgeld te voldoen.
7.4 Bij annulering van de opdracht voor training door de opdrachtgever tussen twee (2) maanden en één (1) maand voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 25% van het cursusgeld te voldoen.
7.5 Bij annulering van de opdracht voor training door de opdrachtgever tussen één (1) maand en twee (2) weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 75% van het cursusgeld te voldoen.
7.6 Bij annulering van de opdracht voor training door de opdrachtgever korter dan twee (2) weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te voldoen.
7.7 Opdrachtgever heeft bij de e-learning/het afstandsonderwijs het recht om kosteloos te annuleren binnen twee (2) weken na de totstandkoming van de overeenkomst.
7.8 Bij annulering van een financiële coachingssessie of adviessessie geldt dat 50% van de kosten verschuldigd zijn wanneer er binnen twee (2) weken voor aanvang, maar langer dan vijf (5) dagen van tevoren wordt geannuleerd, behoudens ernstige onvoorziene omstandigheden. Annulering voor dit moment is kosteloos.
7.9 Bij annulering van een financiële coachingssessie of adviessiessie geldt dat 100% van de kosten verschuldigd zijn waneer er korter dan vijf (5) dagen voor aanvang geannuleerd wordt. Behoudens ernstige onvoorziene omstandigheden.
Artikel 8: Termijnen
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Elkenain opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 9: Medewerking door de opdrachtgever

9.1 Bij een training op locatie van opdrachtgever, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door Elkenain benodigde faciliteiten voor de training (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende trainingsruimte, computers, beamers en internetaansluiting).
9.2 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Elkenain die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte dienst of opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Elkenain zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Elkenain bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
9.3 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Elkenain verschafte informatie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Elkenain

10.1 Elkenain is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de Elkenain, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening  vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna beschreven nadere beperkingen.
10.2 Elkenain is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door opgevolgde adviezen of kennis verstrekt door Elkenain. Tenzij het gaat om opzettelijk verstrekken van foutieve informatie.
10.3 De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen één jaar, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de Elkenain is uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Elkenain alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Elkenain bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Elkenain wordt uitgekeerd, inclusief het door Elkenain te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
10.4 In het geval de in artikel 8.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Elkenain in een specifek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Elkenain alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Elkenain bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
10.5 Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Elkenain het gevolg zijn van de omstandigheid die door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen, conform artikel 7 heeft voldaan, is de Elkenain daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
10.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
10.7 Elkenain is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
10.8 Elkenain is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Elkenain gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Elkenain kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
10.9 Elkenain is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Elkenain verzonden (email)berichten Elkenain niet hebben bereikt.
10.10 Elkenain is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Elkenain , afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Elkenain niet of niet tijdig heeft voldaan.
10.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Elkenain voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten
10.12 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Elkenain indien Elkenain zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.
10.13 Iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de klant dat dit aandacht verdient of een hoger niveau in de organisatie van Elkenain zal worden geregistreerd als een klacht in het dossier van de betreffende relatie.
10.14 Indien genoemde onder artikel 8.12 aan de orde is, zal de interne klachtenprocedure in werking treden. Klachten kunnen zowel telefonisch als schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden. De klager kan altijd inzage vragen in het betreffende klachtendossier.
10.15 De directie van Elkenain zal de klager schriftelijk bevestigen dat de klacht in behandeling is genomen binnen drie weken na ontvangst. Elkenain zal binnen vier weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen twee maanden (bij complexe klachten) na indiening van de klacht een schriftelijke reactie geven. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van de periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Elkenain is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Elkenain redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Elkenain ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
11.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Elkenain geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Elkenain kan worden gevergd.

Artikel 12: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

12.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
12.2 Door de opdrachtgever aan Elkenain verstrekte persoonsgegevens zullen door Elkenain niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Elkenain op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
12.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Elkenain , zal Elkenain de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1  Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Elkenain is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2  Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl
13.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Utrecht bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 14: Verval van recht

14.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Elkenain in verband met door Elkenain verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.